Measure AC

Forms

Forms Description
แบบ ปร.6 แบบคำขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด หรือการอุดหนุนตามมาตรา 71/6 วรรคหนึ่ง
แบบ ปร.7 แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนเพื่อยุติการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 71/17
แบบ ปร.8 แบบคำขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนที่ถูกเรียกเก็บ จากการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 71/18