News and Events

อินเดีย ประกาศผลการไต่สวนมาตรการ AD สินค้า Caprolactam จากไทย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 หน่วยงาน DGTR กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ประกาศผลชั้นทีสุด (Final Findings) กรณีการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้า Caprolactam ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหภาพยุโรป เกาหลีใต้ รัสเซีย และไทย โดยประเเทศไทยถูกเรียกเก็บอากร AD ที่ 135.55 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศจาก Central Government สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่ https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF%20English%20NCV%20Caprolactam.pdf