News and Events

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด กรณีการใช้มาตรการ AD กับสินค้าท่อเหล็กจากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – Dumping: AD) กับสินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากประเทศไทย ในประกาศ Federal Register Vol. 86 No. 233 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดย DOC พบว่ายังมีการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจากไทยในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR) คือ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีการเรียกเก็บอากร AD สำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิตไทยในอัตราร้อยละ 36.97

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Federal Register

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-08/pdf/2021-26573.pdf