News and Events

สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายชั้นที่สุด กรณีการไต่สวน AD กับสินค้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์จากไทย

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: ITC) ได้ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายชั้นที่สุด (Final Determination) กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) กับสินค้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester Textured Yarn) จากประเทศไทย ในประกาศ Federal Register Vol. 86 No. 236 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดย ITC พบว่าอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวของสหรัฐฯ ได้รับความเสียหายอย่างสำคัญจากการนำเข้าสินค้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์จากประเทศไทย


ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-13/pdf/2021-26905.pdf