News and Events

สหรัฐฯ ประกาศเพิกถอนการทบทวนอัตราอากร AD ประจำปี กับสินค้ากรดไกลซีนจากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศแจ้งเพิกถอนการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping Duty: AD) ประจำปี (Rescission of Administrative  Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับกรดไกลซีน (Glycine) จากประเทศไทย ในประกาศ Federal Register Vol. 87 No. 18 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 โดย DOC แจ้งว่าผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นขอเพิกถอนการทบทวนประจำปีดังกล่าว (Withdrawal of Review Request) ภายในกำหนดเวลา ส่งผลให้ DOC จะดำเนินการยุติการทบทวนประจำปีในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 และจะยังคงเก็บอัตราอากร AD กับสินค้าดังกล่าวจากไทยในอัตราเดิมต่อไป


ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Federal Register

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-27/pdf/2022-01573.pdf