News and Events

สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาด้านความเสียหาย กรณีการทบทวน AD สินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld จากไทย

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. International Commission: USITC) ได้ประกาศผลการพิจารณาด้านความเสียหาย กรณีการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld (Carbon Steel Butt-Weld Pipe Fittings) จากประเทศไทยต่อไป ในประกาศ Federal Register Vol. 87 No. 25 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดย USITC พิจารณาแล้ว พบว่าการยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าวจากไทยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในหรือจะทำให้ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ ฟื้นกลับคืนมาอีก โดยปัจจุบันไทยถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ที่ร้อยละ 52.60


ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Federal Register

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-07/pdf/2022-02477.pdf