News and Events

สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการ AD กับสินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld จากไทย ต่อไปอีก 5 ปี

กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld (Carbon Steel Butt-Weld Pipe Fittings) จากประเทศไทยต่อไปอีก 5 ปี ในประกาศ Federal Register Vol. 87 No. 29 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศลง Federal Register เป็นต้นไป ทั้งนี้ การต่ออายุการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามผลการทบทวนฯ ของ DOC ที่พบว่ายังคงมีการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวจากไทย และผลการทบทวนฯ ของคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) ที่พบว่าการยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าวจากไทยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในหรือจะทำให้ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ ฟื้นกลับคืนมาอีก โดยปัจจุบันไทยถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่ร้อยละ 12.44 - 52.60


ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Federal Register

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-11/pdf/2022-02923.pdf