News and Events

Final Results

  

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศผลชั้นที่สุด (Final Results) การทบทวนประจำปี โดยมีช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti - Dumping: AD) สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากไทย โดยยังพบว่ามีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากไทย 1 ราย มีอัตรา AD อยู่ที่ร้อยละ 13.89 และบริษัทผู้ผลิต/ผู้ส่งออกของไทยรายอื่น มีอัตรา AD อยู่ที่ร้อยละ 10.77 ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-07/pdf/2022-04756.pdf