News and Events

Preliminary Determination

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น (Preliminary Determination) กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping : AD) และการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) กับสินค้าตะปู (Steel Nails) จากไทยภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร (the Harmonized Tariff Schedule of the US) 7317.00.55, 7317.00.65 และ 7317.00.75 โดยทั้ง 2 กรณีพบว่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo. gov/content/pkg/FR-2022-02-18/pdf/2022-03558.pdf