News and Events

สหรัฐฯ แจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการใช้ AD กับสินค้า กุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Warmwater Shrimp) จากประเทศไทย โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ไม่มีการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สามารถแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ลงประกาศใน Federal Register ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-12/pdf/2022-07766.pdf