News and Events

สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าถังแก๊ซจากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders)จากประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าว ให้ DOC ได้ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-02/pdf/2022-16506.pdf