News and Events

สหรัฐฯ ประกาศผลเบื้องต้นการทบทวนประจำปี เพื่อเรียกเก็บอากร AD สินค้าถังแก๊ส จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศผลเบื้องต้นการทบทวนประจำปี  เพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti - Dumping: AD) สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากประเทศไทย โดยมีช่วงระยะเวลาการทบทวน ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพบว่ามีผู้ผลิต/ส่งออกจากไทย ๑ ราย มีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ ๒.๔๙  และสำหรับผู้ผลิต/ส่งออกไทยรายอื่น ในอัตราร้อยละ ๑๐.๗๗ 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https:// www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-09-06/pdf/2022-19191.pdf