News and Events

สหรัฐฯ แจ้งผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Final Determination) กรณีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าตะปู (Steel Nails) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ตะปูเหล็ก (Steel Nails) จากประเทศไทย ซึ่งผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าดังกล่าวจากไทย จำนวน ๒ ราย มีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ ๑๒.๖๑ และ ๑๓.๙๐ สำหรับอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิต/ส่งออกไทยรายอื่น อยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๐๗ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. International Trade Commission: USITC) มีกำหนดจะประกาศผลการพิจารณาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในสหรัฐฯ ชั้นที่สุด ภายใน 45 วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการแจ้งผลการไต่สวนให้ทราบในลำดับถัดไป