News and Events

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด เพื่อเรียกเก็บอากร AD สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากประเทศไทย

สหรัฐฯ แจ้งเรื่องเปิดการทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากประเทศไทย โดยหากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ไม่มีการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review) คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 สามารถแจ้งต่อ DOC ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ DOC มีกำหนดจะประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุดภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-14/pdf/2023-05199.pdf