Details of product measures

Measure : AD
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H
Country : People’s Republic of China
Measure : AD
Product Name : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H
Country : People’s Republic of China
CASE ID : AD1001

Location customs : 7216.33.00.000

All
Summary of current item measures
Status Terminate Description Related Declaration
Exceptions to Customs Tariff
Duties charged

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

0% duty
Starting date of duty
Deadline for billing
Step the probe Start End วันที่ประกาศในราชกิจจา Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 11 เม.ย. 2545
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ (ผลเบื้องต้น) 20 ก.ค 2545 11 ต.ค. 2545
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 2) 09 ต.ค. 2545
1.2.3 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลขั้นต้น) 21 ส.ค. 2545
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลชั้นที่สุด) 11 เม.ย. 2545 10 เม.ย. 2550
2 ประกาศการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ (ครั้งที่ 1)ประกาประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 1)ศการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามมาตรา 57 และมาตรา 60)
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2550 05 ต.ค. 2550
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯให้เรียกหลักประกันอากรในระหว่างทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 30 ต.ค. 2550
2.2 ประกาศผล
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2551 10 ต.ค. 2551 09 ต.ค. 2554
2.2.2 ประกาศกรมฯแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2551 10 ต.ค. 2551 09 ต.ค. 2554
3 ประกาศทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ (ครั้งที่ 2)
3.1 ประกาศเปิดทบทวน
3.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปและเปิดการทบทวนอัตราอากร พ.ศ. 2554 07 ต.ค. 2554
3.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2554 10 ต.ค. 2554
3.2 ประกาศผลการทบทวน
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปและผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 10 ต.ค. 2555 09 ต.ค. 2560
3.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป และการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 10 ต.ค. 2555 09 ต.ค. 2560
responsible person : Team 1
Contact Number : 02 547 5082
Email : tird1@moc.go.th