Details of product measures

Measure : AD
โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือ โซเดียมไตรฟอสเฟต
Country : People’s Republic of China
Measure : AD
Product Name : โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือ โซเดียมไตรฟอสเฟต
Country : People’s Republic of China
CASE ID : AD1016

Location customs : 2835.3100.000

All
Summary of current item measures
Status Terminate Description Related Declaration
Exceptions to Customs Tariff
Duties charged

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

0% duty
Starting date of duty
Deadline for billing
Step the probe Start End วันที่ประกาศในราชกิจจา Notes
1 การไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 21 พ.ค. 2551
1.2 ผลการไต่สวนเบื้องต้นและการเรียกเก็บอากรชั่วคราว 20 มี.ค. 2552 17 ก.ค 2552 เรียกเก็บอากรชั่วคราว 4 เดือน
1.2.1 ประกาศกรมฯ รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฏหมายผลการไต่สวนเบื้องต้น 21 เม.ย. 2552
1.3 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการไต่สวนชั้นที่สุด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 18 ก.ค 2552 17 ก.ค 2557 ร้อยละ 6.95 - 31.42 ของราคา CIF
2 ทบทวนความจำเป็นในการใช้มามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ครั้งที่ 1)
2.1 เปิดการทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 18 ก.ค 2557 17 ก.ค 2558 ระหว่างการทบทวนให้เรียกเก็บอากร AD ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 6.95 - 31.42 ของราคา CIF
2.1.1 แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือโซเดียมไตรฟอสเฟตที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2557 (หน้า 15) 24 ก.ค 2557 คําว่า “Yibin Taiyuan Group Co., Ltd.” ให้แก้เป็น “Yibin Tianyuan Group Co., Ltd.”
2.1.2 แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือโซเดียมไตรฟอสเฟตที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2557 (หน้า 37) 04 ก.พ. 2558 “๒๘๓๕.๓๑๐๐.๐๐๐” ให้แก้เป็น “๒๘๓๕.๓๑๑๐.๐๐๐”
2.2 รายละะเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 06 ส.ค. 2552
3 ทบทวนความจำเป็นในการใช้มามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ครั้งที่ 2)
3.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 10 ก.ค 2557 พิกัดอัตราศุลกากร 2835.3110.000 และ 2835.3190.000
3.2 ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 10 ก.ค 2558 ยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
3.2.1 รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 10 ก.ค 2558
responsible person : Team 4
Contact Number : 02 547 5080
Email : tird4@moc.go.th