Details of product measures

Measure : AD
Flat Hot Rolled Steel added Boron in Coils and not in Coils
Country : People’s Republic of China
Measure : AD
Product Name : Flat Hot Rolled Steel added Boron in Coils and not in Coils
Country : People’s Republic of China
CASE ID : AD1020

Location customs : HS 2017 : 7225.30.90.022, 7225.30.90.023, 7225.30.90.024, 7225.30.90.032, 7225.30.90.090, 7225.40.90.024, 7225.40.90.090, 7226.91.10.022, 7226.91.10.023, 7226.91.10.024, 7226.91.10.032, 7226.91.10.090, 7226.91.90.022, 7226.91.90.023, 7226.91.90.024, 7226.91.90.032, 7226.91.90.090

All
Summary of current item measures
Status Active Description Related Declaration
Exceptions to Customs Tariff

ยกเว้นภายใต้เกรด มาตรฐาน และการนำไปใช้งาน ตามบัญชีท้ายประกาศ

Duties charged

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา CIF

0% duty กรณีนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายการนิคม BOI และศุลกากร
Starting date of duty 2018-12-13
Deadline for billing 2023-12-12
Step the probe Start End วันที่ประกาศในราชกิจจา Notes
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 08 ก.ค 2554
1.1.2 Notification on the Initiation of an Anti-Dumping Investigation on Flat Hot Rolled Steel added Boron in Coils and not in Coils 08 ก.ค 2554
1.2 มาตรการตามมาตรา 31
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน พ.ศ. 2554 20 ส.ค. 2554 17 พ.ย. 2554
1.2.2 แก้คำผิดประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน พ.ศ. 2554 02 ก.ย. 2554
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 26 ธ.ค. 2560
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 26 ธ.ค. 2555 25 ธ.ค. 2560 • เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป หนาตั้งแต่ 0.9 - 50.0 มิลลิเมตร และกว้างตั้งแต่ 100 - 3,048 มิลลิเมตร ในอัตราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา CIF (รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ) • ขอคืนหลักประกันอากรได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2555
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายระเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ.2556 24 ม.ค. 2556
2 การทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (มาตรา57)
2.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2560 13 ธ.ค. 2560
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2560 26 ธ.ค. 2560 ไม่เกิน 1 ปี
2.2 ผลการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2561 13 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2566
2.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2562 20 ก.พ. 2562
responsible person : Team 2
Contact Number : 02 547 4722
Email : tird2@moc.go.th