Details of product measures

Measure : AD
Painted Hot Dip Galvanized of Cold Rolled Steel and Painted Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc Alloys of Cold Rolled Steel
Country : People’s Republic of China Republic of Korea Taiwan
Measure : AD
Product Name : Painted Hot Dip Galvanized of Cold Rolled Steel and Painted Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc Alloys of Cold Rolled Steel
Country : People’s Republic of China Republic of Korea Taiwan
CASE ID : AD1023

Location customs : 7210.70.11.012, 7210.70.11.013, 7210.70.11.014, 7210.70.11.032, 7210.70.11.033, 7210.70.11.034, 7210.70.11.042, 7210.70.11.043, 7210.70.11.044 , 7210.70.11.090, 7210.70.91.020, 7210.70.91.030, 7210.70.91.040, 7210.70.91.090

All
Summary of current item measures
Status Terminate Description Related Declaration
Exceptions to Customs Tariff
Duties charged

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน อัตราร้อยละ 5.56 - 42.88 สาธารณรัฐเกาหลี อัตราร้อยละ 2.51 -10.25 (ยกเว้นการเรียกเก็บอากรสำหรับสินค้าฯที่ผลิตจากบริษัท Union Steel Co., Ltd.)  ไต้หวัน อัตราร้อยละ 18.39 - 44.77

0% duty
Starting date of duty
Deadline for billing
Step the probe Start End วันที่ประกาศในราชกิจจา Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวน 08 ก.ค 2554
1.1.1 Notification on the Initiation of an Anti-Dumping Investigation of Painted Hot Dip Galvanized of Cold Rolled Steel and Painted Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc Alloys of Cold Rolled Steel (unofficial translation) 08 ก.ค 2554
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี พ.ศ. 2555 08 ก.ย. 2554 07 ธ.ค. 2554
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 10 ม.ค. 2556 09 ม.ค. 2561
1.3.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 10 ม.ค. 2558 09 ม.ค. 2559
1.3.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 26 ก.พ. 2558
1.3.4 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 10 ม.ค. 2559 09 ม.ค. 2561
1.3.5 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2556 01 มี.ค. 2556
1.3.6 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White Board) 25 ก.ค 2556
1.3.7 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีการเคลือบสีแบบ Silicon Modified Polyester (SMP) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตห้องเย็น พ.ศ.256 25 ก.ค 2556
1.3.8 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิคเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2556 10 ม.ค. 2556 09 ม.ค. 2558
1.3.9 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ.2558 10 ม.ค. 2558 09 ม.ค. 2559
1.3.10 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2559 10 ม.ค. 2559 09 ม.ค. 2561
2 ประกาศเปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2557 11 ก.พ. 2557
2.2 ประกาศผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 10 ก.พ. 2558
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 18 มี.ค. 2558
3 PPGI/PPGL
3.1 PPGI/PPGL
3.1.1 PPGI/PPGL
3.2 PPGI/PPGL
3.2.1 PPGI/PPGL 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562
3.2.2 PPGI/PPGL
responsible person : Team 6
Contact Number : 02 547 4739
Email : tird.gvi@moc.go.th