Details of product measures

Measure : AD
High Carbon Steel Wire Rod including High Carbon Steel Wire Rod Added Other Elements
Country : People’s Republic of China
Measure : AD
Product Name : High Carbon Steel Wire Rod including High Carbon Steel Wire Rod Added Other Elements
Country : People’s Republic of China
CASE ID : AD1026

Location customs : 7213.9190.021 7213.9190.022 7213.9190.030 7213.9190.031 7213.9190.090 7227.9000.050 7227.9000.051 7227.9000.052 7227.9000.053 7227.9000.054 7227.9000.055 7227.9000.056 7227.9000.059 และ 7227.9000.090

All
Summary of current item measures
Status Active Description Related Declaration
Exceptions to Customs Tariff
Duties charged

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

12.26% - 36.79% of CIF price

0% duty
Starting date of duty 2014-05-17
Deadline for billing 2025-06-15
Step the probe Start End Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวน 29 พ.ย. 2555
1.1.1 Notification on an Initiation of Anti-Dumping Investigation of High Carbon Steel Wire Rod including High Carbon Steel Wire Rod Added Other Elements Originating in the People's Republic of China 29 พ.ย. 2555
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 09 ส.ค. 2556 08 ธ.ค. 2556
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2556 29 ส.ค. 2556
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2557 17 พ.ค. 2557 16 พ.ค. 2562
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2557 06 มิ.ย. 2557
2 ประกาศการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (ตามมาตรา 56 และมาตรา 60)
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุออื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559 18 ม.ค. 2559
2.2 ประกาศผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 16 พ.ค. 2562
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้พื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2560 17 ม.ค. 2560
3 Expiry Review
3.1 Initiation of Expiry Review 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2563
3.1.1 Department of Foreign Trade Notification on an Initiation a Sunset Review of an Antidumping Measure 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2563
3.1.1.1 Registration Form 16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 กรุณาส่งแบบลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทรสาร: 0 2547 4741 หรือ E-mail: tird1@moc.go.th และส่งเอกสารฉบับจริงที่ กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
3.1.1.2 แบบลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุมขอแถลงการณ์ด้วยวาจา 16 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
3.1.2 Committee Notification on a Continuation of an Anti-Dumping Measure 17 พ.ค. 2562
3.2 ประกาศคณะกรรมการทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ.2563 16 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2568
3.3 Notification on the Essential Facts and Laws for the Final Determination 16 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2568
responsible person : Team 1
Contact Number : 02 547 5082
Email : tird1@moc.go.th