Details of product measures

Measure : AD
Certain Iron or Steel Pipe and Tube
Country : People’s Republic of China Republic of Korea
Measure : AD
Product Name : Certain Iron or Steel Pipe and Tube
Country : People’s Republic of China Republic of Korea
CASE ID : AD1032

Location customs : 7305.11.00.000, 7305.12.10.000, 7305.12.90.000, 7305.19.10.000, 7305.19.90.000, 7305.20.00.000, 7305.31.90.000, 7305.39.10.000, 7305.39.90.000, 7305.90.00.000, 7306.19.10.000, 7306.19.20.000, 7306.19.90.000, 7306.29.00.000, 7306.30.30.000, 7306.30.11.000, 7306.30.19.000, 7306.30.21.000, 7306.30.29.000, 7306.30.41.000, 7306.30.49.000, 7306.30.91.001, 7306.30.91.002, 7306.30.91.003, 7306.30.91.004, 7306.30.91.005, 7306.30.91.006, 7306.30.91.007, 7306.30.91.009, 7306.30.91.011, 7306.30.91.012, 7306.30.91.013, 7306.30.91.014, 7306.30.91.015, 7306.30.91.016, 7306.30.91.017, 7306.30.91.019, 7306.30.91.021, 7306.30.91.022, 7306.30.91.023, 7306.30.91.024, 7306.30.91.025, 7306.30.91.026, 7306.30.91.027, 7306.30.91.029, 7306.30.91.031, 7306.30.91.032, 7306.30.91.033, 7306.30.91.034, 7306.30.91.035, 7306.30.91.036, 7306.30.91.037, 7306.30.91.039, 7306.30.91.041, 7306.30.91.042, 7306.30.91.043, 7306.30.91.044, 7306.30.91.045, 7306.30.91.046, 7306.30.91.047, 7306.30.91.049, 7306.30.91.051, 7306.30.91.052, 7306.30.91.053, 7306.30.91.054, 7306.30.91.055, 7306.30.91.056, 7306.30.91.057, 7306.30.91.059, 7306.30.91.061, 7306.30.91.062, 7306.30.91.063, 7306.30.91.064, 7306.30.91.065, 7306.30.91.066, 7306.30.91.067, 7306.30.91.069, 7306.30.91.090, 7306.30.92.000, 7306.30.99.001, 7306.30.99.002, 7306.30.99.003, 7306.30.99.004, 7306.30.99.005, 7306.30.99.006, 7306.30.99.007, 7306.30.99.009, 7306.30.99.011, 7306.30.99.012, 7306.30.99.013, 7306.30.99.014, 7306.30.99.015, 7306.30.99.016, 7306.30.99.017, 7306.30.99.019, 7306.30.99.021, 7306.30.99.022, 7306.30.99.023, 7306.30.99.024, 7306.30.99.025, 7306.30.99.026, 7306.30.99.027, 7306.30.99.029, 7306.30.99.031, 7306.30.99.032, 7306.30.99.033, 7306.30.99.034, 7306.30.99.035, 7306.30.99.036, 7306.30.99.037, 7306.30.99.039, 7306.30.99.041, 7306.30.99.042, 7306.30.99.043, 7306.30.99.044, 7306.30.99.045, 7306.30.99.046, 7306.30.99.047, 7306.30.99.049, 7306.30.99.051, 7306.30.99.052, 7306.30.99.053, 7306.30.99.054, 7306.30.99.055, 7306.30.99.056, 7306.30.99.057, 7306.30.99.059, 7306.30.99.090, 7306.50.11.000, 7306.50.19.000, 7306.50.91.000, 7306.50.99.000, 7306.61.10.011, 7306.61.10.012, 7306.61.10.013, 7306.61.10.014, 7306.61.10.015, 7306.61.10.016, 7306.61.10.090, 7306.61.90.001, 7306.61.90.002, 7306.61.90.003, 7306.61.90.004, 7306.61.90.005, 7306.61.90.006, 7306.61.90.007, 7306.61.90.009, 7306.61.90.011, 7306.61.90.012, 7306.61.90.013, 7306.61.90.014, 7306.61.90.015, 7306.61.90.016, 7306.61.90.017, 7306.61.90.019, 7306.61.90.021, 7306.61.90.022, 7306.61.90.023, 7306.61.90.024, 7306.61.90.025, 7306.61.90.026, 7306.61.90.027, 7306.61.90.029, 7306.61.90.031, 7306.61.90.032, 7306.61.90.033, 7306.61.90.034, 7306.61.90.035, 7306.61.90.036, 7306.61.90.037, 7306.61.90.039, 7306.61.90.041, 7306.61.90.042, 7306.61.90.043, 7306.61.90.044, 7306.61.90.045, 7306.61.90.046, 7306.61.90.047, 7306.61.90.049, 7306.61.90.051, 7306.61.90.052, 7306.61.90.053, 7306.61.90.054, 7306.61.90.055, 7306.61.90.056, 7306.61.90.057, 7306.61.90.059, 7306.61.90.061, 7306.61.90.062, 7306.61.90.063, 7306.61.90.064, 7306.61.90.065, 7306.61.90.066, 7306.61.90.067, 7306.61.90.069, 7306.61.90.071, 7306.61.90.072, 7306.61.90.073, 7306.61.90.074, 7306.61.90.075, 7306.61.90.076, 7306.61.90.077, 7306.61.90.079, 7306.61.90.081, 7306.61.90.082, 7306.61.90.083, 7306.61.90.084, 7306.61.90.085, 7306.61.90.086, 7306.61.90.087, 7306.61.90.089, 7306.61.90.200, 7306.61.90.090, 7306.69.10.001, 7306.69.10.090, 7306.69.90.001, 7306.69.90.090, 7306.90.11.000, 7306.90.19.000, 7306.90.91.000, 7306.90.92.000, 7306.90.93.000, 7306.90.99.000

All
Summary of current item measures
Status Active Description Related Declaration
Exceptions to Customs Tariff
Duties charged

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

0% duty
Starting date of duty 2017-07-20
Deadline for billing 2022-07-19
Step the probe Start End Notes
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 18 ก.ค 2559
1.2 มาตรการชั่วคราว/ มาตรการฉุกเฉิน
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2559 16 พ.ย. 2559 15 มี.ค. 2560
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2559 30 พ.ย. 2559
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 16 มี.ค. 2560 15 พ.ค. 2560 ขยายมาตรการชั่วคราวไปอีก 2 เดือน
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 20 ก.ค 2560 19 ก.ค 2565
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐปรชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2560 13 ก.ย. 2560
responsible person : Team 1
Contact Number : 02 547 5082
Email : tird1@moc.go.th