คำถามที่พบบ่อย

มาตรการเยียวยาทางการค้า คือ มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการนำเข้าสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในผู้ได้รับความเสียหายสามารถปรับตัวและต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 สินค้ามาตรฐานที่ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกในปัจจุบัน มี 11 ชนิด