ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

มาตรการ AC

WTO
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวงพาณิชย์
การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2563
การดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวน การทุ่มตลาด การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2563
กฎกระทรวง การพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับการอุดหนุน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
การสุ่มตัวอย่างในการพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2564
การคำนวณมูลค่าเพิ่มของต้นทุนการผลิต กรณีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา 71/4 (4) พ.ศ. 2564
การขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐาน ในการกำหนดมาตรการชั่วคราว การกำหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวนอากร และการคืนอากร พ.ศ. 2564
การกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2564
การกำหนดรายการของประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2564
การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. 2564
กฏกระทรวงการคลัง
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน