ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

มาตรการ CVD

WTO
AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES
พระราชบัญญัติ
The Anti- Dumping and Countervailing Act B.E.2542 (Unofficial Translation)
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
กฎกระทรวงพาณิชย์
กฎกระทรวง การดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาด การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2563
กฎกระทรวง การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนและการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2563
กฎกระทรวง การคำนวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะการให้การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์ในการยุติการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป และทบทวนการใช้บังคับความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดมาตรการชั่วคราว การกำหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวนอากร และการคืนอากร พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การสุ่มตัวอย่างในการพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเสียหายเพื่อให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ตั้งแต่มีการใช้มาตรการชั่วคราว พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2545
กฏกระทรวงการคลัง
กฎกระทรวงการคลัง การคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากร พ.ศ.2563
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2543
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอและการชำระค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2544
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำขอทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน