ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

มาตรการ SG

WTO
AGREEMENT ON SAFEGUARDS
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงพาณิชย์
กฏกระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาความเสียหายจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณามาตรการปกป้อง พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าที่กำหนดมาตรการปกป้องโดยการจัดสรรปริมาณการนําเข้าให้แกประเทศผูสงออก พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาปริมาณการนำเข้าที่ผ่านมาสำหรับการพิจารณากำหนดมาตรการปกป้องโดยการจำกัดปริมาณการนำเข้า พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอหลักฐาน เอกสาร และแสดงความเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งคำขอให้พิจารณากำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอให้พิจารณากำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2542
กฏกระทรวงการคลัง
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ของประกาศไต่สวนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและความเสียหาย พ.ศ. 2551