รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AC
Glass Fibre-Chopped Strand Mat
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
มาตรการ : AC
ชื่อสินค้า : Glass Fibre-Chopped Strand Mat
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AC2003

พิกัดศุลกากร : The product under consideration (PUC) in the present petition is “Chopped Strand Mat (CSM) produced by Asia Composite Materials (Thailand) Co, Thailand”

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บที่ร้อยละ 47.15 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 30 ก.ค 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 05 ก.ค 2564
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 12 ก.พ. 2561 http://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/initiation-anti-circumvention-investigation-concerning-alleged-circumvention-0
1.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดคำขอ
1.3 ข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงฯ
2 ผลชั้นที่สุด 30 ก.ค 2561 05 ก.ค 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com