รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : AD1029

พิกัดศุลกากร : 7210.70.11.012,7210.70.11.013, 7210.70.11.014,7210.70.11.032, 7210.70.11.033,7210.70.11.034, 7210.70.11.042,7210.70.11.043, 7210.70.11.044,7210.70.11.090, 7210.70.91.020,7210.70.91.030, 7210.70.91.040,7210.70.91.090, 7212.40.11.090,7212.40.12.090, 7212.40.19.090,7212.40.91.090, 7212.40.92.090,7212.40.99.090, 7225.99.90.090,7226.99.19.090, 7226.99.99.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1 รายละเอียดการเปิดไต่สวน 17 ก.ย. 2558
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.2.1 อัตราอากร/ การยกเว้น 25 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2565
1.2.1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า PPGI/PPGL จากเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White Board) 21 เม.ย. 2560
1.2.1.2 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า PPGI/ PPGL จากเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตห้องเย็น 21 เม.ย. 2560
1.2.1.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า PPGI/ PPGL ที่มีแหล่งกำเนิดจากเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 21 เม.ย. 2560
1.2.2 รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายฯ 09 มิ.ย. 2560
2 การทบทวนอัตราอากร AD บริษัท Hoa Sen Group
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 รายละเอียดการเปิดทบทวน 17 ต.ค. 2561
2.2 ยุติการทบทวน 12 ต.ค. 2562
3 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 23 มี.ค. 2565
3.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
3.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 23 มี.ค. 2565
3.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน ความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วย สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม และสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 30 เม.ย. 2565
3.1.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง การนำสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White board) พ.ศ. 2565 30 เม.ย. 2565
3.2 แบบสอบถาม
3.2.1 แบบสอบถามสำหรับอุตสาหกรรมภายใน (Domestic Questionnaire)
3.2.1.1 แบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน (Word) 02 พ.ค. 2565
3.2.1.2 แบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน (Excel) 02 พ.ค. 2565
3.2.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออก (Producer/Exporter Questionnaire)
3.2.2.1 แบบสอบถามผู้ผลิต/ผู้ส่งออก (Word) 02 พ.ค. 2565
3.2.2.2 Annex - Producer/Exporter (Excel) 02 พ.ค. 2565
3.2.2.3 Appendix - Producer/Exporter (Excel) 02 พ.ค. 2565
3.2.3 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ (Importer Questionnaire)
3.2.3.1 แบบสอบถามผู้นำเข้า/ผู้ใช้ (Word) 02 พ.ค. 2565
3.2.3.2 แบบสอบถามผู้นำเข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ (Excel) 02 พ.ค. 2565
3.3 คำขอฯฉบับเปิดเผย
4 ร่างผลการไต่สวนฯ
4.1 รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI/PPGL) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ฉบับเปิดเผย)
4.2 แบบตอบรับในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 02 ก.พ. 2566 08 ก.พ. 2566
4.3 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 02 ก.พ. 2566 08 ก.พ. 2566
4.4 Acceptance Form for Oral Hearing 02 ก.พ. 2566 08 ก.พ. 2566
4.5 Rules of Oral Hearing Procedures 02 ก.พ. 2566 08 ก.พ. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 7
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tird7@moc.go.th