ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐตุรกี
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : AD1031

พิกัดศุลกากร : 72081000020,72081000030,72081000040,72081000090, 72083600011,72083600012,72083600013,72083600021,72083600022,72083600023,72083600031,72083600032,72083600033,72083600041,72083600042,72083600043,72083600090,72083700041,72083700042,72083700043,72083700051,72083700052,72083700053,72083700071,72083700072,72083700073,72083700090,72083800041,72083800042,72083800043,72083800051,72083800052,72083800053,72083800071,72083800072,72083800073,72083800090,72083990041,72083990042,72083990043,72083990051,72083990052,72083990053,72083990071,72083990072,72083990073,72083990081,72083990082,72083990083,72083990090,72084000020,72084000030,72084000040,72084000090,72085100011,72085100012,72085100013,72085100021,72085100022,72085100023,72085100031,72085100032,72085100033,72085100041,72085100042,72085100043,72085100051,72085100052,72085100053,72085200011,72085200012,72085200013,72085200021,72085200022,72085200023,72085200031,72085200032,72085200033,72085300011,72085300012,72085300013,72085300021,72085300022,72085300023,72085300090,72085490011,72085490012,72085490013,72085490021,72085490022,72085490023,72085490041,72085490042,72085490043,72085490051,72085490052,72085490053,72085490090,72089090010,72089090090,72111311000,72111319000,72111413010,72111413020,72111413030,72111413090,72111415010,72111415090,72111419010,72111419020,72111419030,72111419090,72111913010,72111913020,72111913030,72111913090,72111915010,72111915090,72111919010,72111919020 72111919030 และ 72111919090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอัตราร้อยละ 34.40 ของราคา CIF

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอัตราร้อยละ7.25 – 38.27 ของราคา CIF

สาธารณรัฐตุรกีอัตราร้อยละ 6.88 – 38.23 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 16 พ.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 15 พ.ค. 2565
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 18 ม.ค. 2559
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ.2559 16 พ.ย. 2559 15 มี.ค. 2560
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญทีี่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2559 24 พ.ย. 2559
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 16 มี.ค. 2560 15 พ.ค. 2560 ขยายระยะเวลามาตรการไต่สวนไปอีก 2 เดือน
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 16 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2565
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี 15 พ.ค. 2560
1.4 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดร้อยละ 0 ในสินค้าบางพิกัด 21 ก.พ. 2561
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี ตามมาตรา 57 ครั้งที่ 1 เปิดรับฟังความคิดเห็น
2.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2565 12 พ.ค. 2565
2.2 แบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสีย
2.2.1 แบบสอบถามผู้ผลิตภายในประเทศ
2.2.2 แบบสอบถามผู้นำเข้า/ผู้ใช้
2.2.3 แบบสอบถามผู้ส่งออก (1)
2.2.3 แบบสอบถามผู้ส่งออก (2)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com