ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความกรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบตาม e-mail address ด้านล่าง , Due to current covid-19 pandemic, please kindly contact case handler via e-mail

รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
หลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : หลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD1032

พิกัดศุลกากร : 7305.11.00.000, 7305.12.10.000, 7305.12.90.000, 7305.19.10.000, 7305.19.90.000, 7305.20.00.000, 7305.31.90.000, 7305.39.10.000, 7305.39.90.000, 7305.90.00.000, 7306.19.10.000, 7306.19.20.000, 7306.19.90.000, 7306.29.00.000, 7306.30.30.000, 7306.30.11.000, 7306.30.19.000, 7306.30.21.000, 7306.30.29.000, 7306.30.41.000, 7306.30.49.000, 7306.30.91.001, 7306.30.91.002, 7306.30.91.003, 7306.30.91.004, 7306.30.91.005, 7306.30.91.006, 7306.30.91.007, 7306.30.91.009, 7306.30.91.011, 7306.30.91.012, 7306.30.91.013, 7306.30.91.014, 7306.30.91.015, 7306.30.91.016, 7306.30.91.017, 7306.30.91.019, 7306.30.91.021, 7306.30.91.022, 7306.30.91.023, 7306.30.91.024, 7306.30.91.025, 7306.30.91.026, 7306.30.91.027, 7306.30.91.029, 7306.30.91.031, 7306.30.91.032, 7306.30.91.033, 7306.30.91.034, 7306.30.91.035, 7306.30.91.036, 7306.30.91.037, 7306.30.91.039, 7306.30.91.041, 7306.30.91.042, 7306.30.91.043, 7306.30.91.044, 7306.30.91.045, 7306.30.91.046, 7306.30.91.047, 7306.30.91.049, 7306.30.91.051, 7306.30.91.052, 7306.30.91.053, 7306.30.91.054, 7306.30.91.055, 7306.30.91.056, 7306.30.91.057, 7306.30.91.059, 7306.30.91.061, 7306.30.91.062, 7306.30.91.063, 7306.30.91.064, 7306.30.91.065, 7306.30.91.066, 7306.30.91.067, 7306.30.91.069, 7306.30.91.090, 7306.30.92.000, 7306.30.99.001, 7306.30.99.002, 7306.30.99.003, 7306.30.99.004, 7306.30.99.005, 7306.30.99.006, 7306.30.99.007, 7306.30.99.009, 7306.30.99.011, 7306.30.99.012, 7306.30.99.013, 7306.30.99.014, 7306.30.99.015, 7306.30.99.016, 7306.30.99.017, 7306.30.99.019, 7306.30.99.021, 7306.30.99.022, 7306.30.99.023, 7306.30.99.024, 7306.30.99.025, 7306.30.99.026, 7306.30.99.027, 7306.30.99.029, 7306.30.99.031, 7306.30.99.032, 7306.30.99.033, 7306.30.99.034, 7306.30.99.035, 7306.30.99.036, 7306.30.99.037, 7306.30.99.039, 7306.30.99.041, 7306.30.99.042, 7306.30.99.043, 7306.30.99.044, 7306.30.99.045, 7306.30.99.046, 7306.30.99.047, 7306.30.99.049, 7306.30.99.051, 7306.30.99.052, 7306.30.99.053, 7306.30.99.054, 7306.30.99.055, 7306.30.99.056, 7306.30.99.057, 7306.30.99.059, 7306.30.99.090, 7306.50.11.000, 7306.50.19.000, 7306.50.91.000, 7306.50.99.000, 7306.61.10.011, 7306.61.10.012, 7306.61.10.013, 7306.61.10.014, 7306.61.10.015, 7306.61.10.016, 7306.61.10.090, 7306.61.90.001, 7306.61.90.002, 7306.61.90.003, 7306.61.90.004, 7306.61.90.005, 7306.61.90.006, 7306.61.90.007, 7306.61.90.009, 7306.61.90.011, 7306.61.90.012, 7306.61.90.013, 7306.61.90.014, 7306.61.90.015, 7306.61.90.016, 7306.61.90.017, 7306.61.90.019, 7306.61.90.021, 7306.61.90.022, 7306.61.90.023, 7306.61.90.024, 7306.61.90.025, 7306.61.90.026, 7306.61.90.027, 7306.61.90.029, 7306.61.90.031, 7306.61.90.032, 7306.61.90.033, 7306.61.90.034, 7306.61.90.035, 7306.61.90.036, 7306.61.90.037, 7306.61.90.039, 7306.61.90.041, 7306.61.90.042, 7306.61.90.043, 7306.61.90.044, 7306.61.90.045, 7306.61.90.046, 7306.61.90.047, 7306.61.90.049, 7306.61.90.051, 7306.61.90.052, 7306.61.90.053, 7306.61.90.054, 7306.61.90.055, 7306.61.90.056, 7306.61.90.057, 7306.61.90.059, 7306.61.90.061, 7306.61.90.062, 7306.61.90.063, 7306.61.90.064, 7306.61.90.065, 7306.61.90.066, 7306.61.90.067, 7306.61.90.069, 7306.61.90.071, 7306.61.90.072, 7306.61.90.073, 7306.61.90.074, 7306.61.90.075, 7306.61.90.076, 7306.61.90.077, 7306.61.90.079, 7306.61.90.081, 7306.61.90.082, 7306.61.90.083, 7306.61.90.084, 7306.61.90.085, 7306.61.90.086, 7306.61.90.087, 7306.61.90.089, 7306.61.90.200, 7306.61.90.090, 7306.69.10.001, 7306.69.10.090, 7306.69.90.001, 7306.69.90.090, 7306.90.11.000, 7306.90.19.000, 7306.90.91.000, 7306.90.92.000, 7306.90.93.000, 7306.90.99.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

(1)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

(ก) ร้อยละ 31.02 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd.

(ข) ร้อยละ 3.22 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd.

(ค) ร้อยละ 19.19 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ให้ความร่วมมือ แต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง รวม 8 ราย ได้แก่

      ๑) กลุ่มบริษัท Youfa Group จำนวน 10 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย

           ก) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.1 Branch Company

           ข) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.2 Branch Company

           ค) Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co., Ltd.

           ง) Tianjin Shiyou Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

           จ) Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd.

           ฉ) Tangshan Fengnan Xinlida Steel Pipe Co., Ltd.

           ช) Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

           ซ) Tangshan Zhengyuan Pipe Co., Ltd.

          ฌ) Handan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.  

          ญ) Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

     ๒) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng Qiao Metal Products Co., Ltd.

     ๓) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.

     ๔) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.

     ๕) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.

     ๖) Tianjin Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.

     ๗) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.

     ๘) Foshan SeAH Precision Metal  Co., Ltd.

(ง) ร้อยละ 66.01 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น

(2)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี

(ก)  ร้อยละ  3.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก SeAH Steel Corp.

(ข)  ร้อยละ 32.62 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Hyundai Steel Company

(ค)  ร้อยละ 16.10 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ SeAH FS Co., Ltd.

(ง)   ร้อยละ 53.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น

อากรร้อยละ 0 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังนี้  (1) สำหรับการนำเข้าสินค้าท่อเหล็ก ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งานตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (2) กรณีสินค้าดังกล่าวที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้ ก) กรณีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ข) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยกาส่งเสริมการลงทุนนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ค) การณีที่ผู้นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (3) กรณีนำเข้าท่อที่ใช้ผลิตแท่นขุดเจาะปิโตเลียม โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างเหล็กปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณีดังนี้ (ก) กรณีนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ศ. 2514  (ข) กรณีนำเข้าภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เกี่ยวกับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหรือประกอบเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้วนำไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 20 ก.ค 2560
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 19 ก.ค 2565
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 18 ก.ค 2559
1.2 มาตรการชั่วคราว/ มาตรการฉุกเฉิน
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2559 16 พ.ย. 2559 15 มี.ค. 2560
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2559 30 พ.ย. 2559
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 16 มี.ค. 2560 15 พ.ค. 2560 ขยายมาตรการชั่วคราวไปอีก 2 เดือน
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 20 ก.ค 2560 19 ก.ค 2565
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐปรชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2560 13 ก.ย. 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th