รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
กระเบื้องปูพื้น
ประเทศ : ราชอาณาจักรไทย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : กระเบื้องปูพื้น
ประเทศ : ราชอาณาจักรไทย
CASE ID : AD1999

พิกัดศุลกากร : test

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร test 1
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

test 2
อากรร้อยละ 0 test 3
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 01 ก.ค 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 31 ก.ค 2564
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 หนึ่งdddd 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่งdddd 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่งdddd 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่งdddd 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่งdddd 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่งdddd 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่งdddd 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่งdddd 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่ง 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่ง 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 หนึ่งdddd 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Tssssssssqq 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Tssssssssqq 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Tssssssssqq 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Tssssssssqq 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Tssssssssqq 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 รายการแบบสอบถามกลุ่มผู้ผลิต 16 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564
1 Ts-editaaa 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Ts-editaaa 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Ts-editaaa 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Ts-editaaa 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Ts-editaaa 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Ts-editaaa 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
1 Tssssssssqq 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
98 ทดสอบกระบวนการ 2 (CO)
99 ทดสอบกระบวนการ 1 (CO)
111 TsTs
111 TsTs
111 TsTs
111 Tsssss
111 Tsssss
111 Tsssss
111 Tsssss
111 TsTs
111 Tsssss
111 Tsssss
111 Tsssss
111 Tsssss 01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564 เปิดรับฟังความคิดเห็น
111 Test TH SarabunIT๙
111 Tsssss
111 Tsssss
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th