รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Saturated Fatty Alcohols
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Saturated Fatty Alcohols
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2021

พิกัดศุลกากร : 3823.70

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย

(1) Thai Fatty Alcohols Co., Ltd.  ไม่ถูกเรียกเก็บ

(2) รายอื่น ๆ ถูกเรียกเก็บที่ 22.50 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 24 เม.ย. 2560
2 ผลชั้นที่สุด
3 เปิดไต่สวนสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายใหม่
3.1 เปิดไต่สวน 15 ม.ค. 2562
4 เปิดทบทวนครั้งที่ 1
4.1 เปิดทบทวน 03 ก.พ. 2565 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification%20-%20Saturated%20Fatty%20Alcohols%20%281%29.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com