รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
Cold-Rolled Stainless Steel in coils, sheets or any other forms
ประเทศ : มาเลเซีย
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Cold-Rolled Stainless Steel in coils, sheets or any other forms
ประเทศ : มาเลเซีย
CASE ID : AD2036

พิกัดศุลกากร : 7219.31.00.00, 7219.32.00.00, 7219.33.00.00, 7219.34.00.00, 7219.35.00.00, 7220.20.10.00, 7220.20.90.10, 7220.20.90.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 22.86-111.61 ได้แก่ 1. POSCO-Thainox ร้อยละ 22.86 2. ผู้ผลิตรายอื่นๆ ร้อยละ 111.61

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 08 ก.พ. 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 07 ก.พ. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 15 พ.ค. 2560
2 เรียกเก็บอากรชั่วคราว 12 ต.ค. 2560 ระยะเวลา 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2560
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 08 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2566 อัตราอากรร้อยละ 22.86-111.61 ได้แก่ 1. POSCO-Thainox ร้อยละ 22.86 2. ผู้ผลิตรายอื่นๆ ร้อยละ 111.61
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th