รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Polyvinyl Chloride (Suspension Grade)
ประเทศ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Polyvinyl Chloride (Suspension Grade)
ประเทศ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
CASE ID : AD2048

พิกัดศุลกากร : 3904.10.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บที่ร้อยละ 13.98  ของราคา C&F

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 17 ก.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 12 มิ.ย. 2565
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 29 พ.ย. 2559
2 ผลชั้นต้น
2.1 ผลชั้นต้น 13 มิ.ย. 2560 12 ธ.ค. 2560
2.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงฯ
3 ผลชั้นที่สุด
3.1 ผลชั้นที่สุด 13 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2565
3.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงฯ
4 ทบทวนครั้งที่ 1
4.1 เปิดทบทวน https://www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2022/06/ADC-50-SSR-Intitation-Publilc-Notice-PVC.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com