รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2068

พิกัดศุลกากร : 2918.14.0000, 2918.15.1000, 2918.15.5000 3824.99.9295

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ไทยมีอัตรา AD อยู่ที่ร้อยละ 6.47 - 15.71

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 25 ก.ค 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 30 มิ.ย. 2560 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-06-30/pdf/2017-13824.pdf
2 ผลการไต่สวนเบื้องต้น 08 ม.ค. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-01-08/pdf/2018-00132.pdf
3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 25 ก.ค 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-07-25/pdf/2018-15885.pdf
4 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 1 (2018-2019)
4.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 ก.ค 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-01/pdf/2019-13985.pdf
4.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวน 09 ก.ย. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-09-09/pdf/2019-19417.pdf
4.3 DOC ประกาศผลการทบทวนเบื้องต้น 12 ส.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-12/pdf/2020-17639.pdf
4.4 DOC ประกาศผลการทบทวนชั้นที่สุด 11 ก.พ. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-02-11/pdf/2021-02821.pdf
5 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 2 (2019-2020)
5.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 ก.ค 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-01/pdf/2020-14195.pdf
5.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวนประจำปี 03 ก.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-09-03/pdf/2020-19504.pdf
5.3 DOC ประกาศเพิกถอนการทบทวนประจำปีบางส่วน (2019 - 2020) 03 ก.พ. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-02-03/pdf/2021-02232.pdf
5.4 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น 01 เม.ย. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-01/pdf/2021-06730.pdf
5.5 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด 14 พ.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-14/pdf/2021-14896.pdf
6 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 3 (2020 - 2021)
6.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 ก.ค 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-01/pdf/2021-14112.pdf
6.2 DOC แจ้งเปิดการทบทวนประจำปี 07 ก.ย. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-07/pdf/2021-19190.pdf
6.3 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น 08 เม.ย. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-08/pdf/2022-07577.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th