รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire and Strand)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire and Strand)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2072

พิกัดศุลกากร : 7312.10.3010, 7312.10.3012

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 17 ก.ค 2563
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 27 ก.พ. 2546
2 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 1
3 Sunset Review ครั้งที่ 1
4 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 2
5 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 3
6 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 4
7 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 5
8 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 6
9 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 7
10 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 8
11 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 9
12 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 10
13 Sunset Review ครั้งที่ 2 03 พ.ย. 2557
14 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 11
15 เปิดทบทวน 5 ปี (Sunset Review) แบบเร่งรัด (Expedited Review) 24 ก.พ. 2558
16 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 12
17 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 13
18 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 14
19 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 15 (2018)
19.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 08 ก.พ. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-02-08/pdf/2019-01660.pdf
19.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวน 01 เม.ย. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-01/pdf/2019-06220.pdf
19.3 DOC ประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น 05 ก.พ. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-05/pdf/2020-02256.pdf
19.4 DOC ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 20 เม.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-20/pdf/2020-08299.pdf
20 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 16 (2019)
20.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 02 ม.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-01-02/pdf/2019-28342.pdf
20.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวน 10 มี.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-10/pdf/2020-04841.pdf
20.3 DOC ประกาศเพิกถอนการทบทวนประจำปี 13 เม.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-13/pdf/2020-07718.pdf
21 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการต่อไป (Sunset Review ครั้งที่ 3)
21.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการต่อไป 02 มี.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-02/pdf/2020-04216.pdf
21.2 DOC ประกาศผลการทบทวนชั้นที่สุด 30 มิ.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-06-30/pdf/2020-14036.pdf
21.3 USITC ประกาศผลการทบทวนชั้นที่สุด 03 พ.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-03/pdf/2020-24282.pdf
21.4 DOC ประกาศให้มีการใช้มาตรการต่อไป 09 พ.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-09/pdf/2020-24834.pdf
22 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 17 (2020)
22.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน (2020) 05 ม.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-01-05/pdf/2020-29122.pdf
22.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวน 04 มี.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-03-04/pdf/2021-04479.pdf
22.3 DOC เพิกถอนการทบทวนฯ บางส่วน 24 มิ.ย. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-24/pdf/2021-13157.pdf
22.4 DOC ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น 04 ก.พ. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-04/pdf/2022-02324.pdf
22.5 DOC ประกาศผลการทบทวนประจำปี ชั้นที่สุด 08 ส.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2022-08-08/2022-16917
23 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 18 (2021)
23.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน (2021) 03 ม.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-03/pdf/2021-28406.pdf
23.2 DOC ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น (2021) 10 ก.พ. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-10/pdf/2023-02905.pdf
24 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 19 (2022)
24.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน (2022) 09 มี.ค. 2565 https://www.govinfo.
25 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 20 (2023)
25.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน (2023) 05 ม.ค. 2566 03 มี.ค. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-01-03/pdf/2022-28519.pdf
25.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวนประจำปี 2023 14 พ.ค. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-14/pdf/2023-05199.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th