รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot - Rolled Carbon Steel Flat Products)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot - Rolled Carbon Steel Flat Products)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2073

พิกัดศุลกากร : 7208.10.15.00, 7208.10.30.00, 7208.10.60.00, 7208.25.30.00, 7208.25.60.00, 7208.26.00.30, 7208.26.00.60, 7208.27.00.30, 7208.27.00.60, 7208.36.00.30, 7208.36.00.60, 7208.37.00.30, 7208.37.00.60, 7208.38.00.15, 7208.38.00.30, 7208.38.00.90, 7208.39.00.15, 7208.39.00.30, 7208.39.00.90, 7208.40.60.30, 7208.40.60.60, 7208.53.00.00, 7208.54.00.00, 7208.90.00.00, 7211.14.00.90, 7211.19.15.00, 7211.19.20.00, 7211.19.30.00, 7211.19.45.00, 7211.19.60.00, 7211.19.75.30, 7211.19.75.60, 7211.19.75.90, 7225.11.00.00, 7225.19.00.00, 7225.30.30.50, 7225.30.70.00, 7225.40.70.00, 7225.99.00.90, 7226.11.10.00, 7226.11.90.30, 7226.11.90.60, 7226.19.10.00, 7226.19.90.00, 7226.91.50.00, 7226.91.70.00, 7226.91.80.00, 7226.99.00.00, 7210.70.30.00, 7210.90.90.00, 7211.14.00.30, 7212.40.10.00, 7212.40.50.00, 7212.50.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 12 ธ.ค. 2543
2 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 1 (2544-2545)
3 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 2 (2545-2546)
4 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 3 (2546-2547)
5 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 4 (2547-2548)
6 Sunset Review ครั้งที่ 1 (2544 - 2549)
7 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 5 (2548-2549)
8 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 6 (2549-2550)
9 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 7 (2550-2551)
10 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 8 (2551-2552)
11 ทบทวนประจำปีครั้งที่ ๙ (2552-2553)
12 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 10 (2553-2554)
13 Sunset Review ครั้งที่ 2 (2550 - 2554)
14 Sunset Review ครั้งที่ 2 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-12/pdf/2013-05647.pdf
15 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 11 (2554-2555)
16 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 12 (2555-2556)
17 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 13 (2556-2557)
18 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 14 (2557-2558)
19 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 15 (2558-2559)
20 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 16 (2559-2560)
21 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 17 (2560-2561) 13 เม.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-13/pdf/2020-07717.pdf
22 Sunset Review ครั้งที่ 3 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-10/pdf/2019-12147.pdf
23 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 18 (2561-2562) https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-11-01/pdf/2019-23903.pdf
24 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 19 (2562-2563) https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-03/pdf/2020-24323.pdf
25 ทบทวนประจำปี (2564-2565) 01 พ.ย. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-11-01/pdf/2022-23740.pdf
26 Sunset Review ครั้งที่ 3
26.1 กำหนดการล่วงหน้า (Advance Notification) การเปิดทบทวน 5 ปี 01 ธ.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-12-01/pdf/2022-26155.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th