รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
สินค้าฟูก (Mattress)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้าฟูก (Mattress)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2213

พิกัดศุลกากร : 9404.21.00.10, 9404.21.00.13, 9404.29.10.05, 9404.29.10.13, 9404.29.90.85, 9404.29.90.87, 9404.21.00.95, 9404.29.10.95, 9404.29.90.95, 9401.40.00.00, 9401.90.50.81

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

Nisco (Thailand) Co., Ltd.        763.28

Saffron Living Co., Ltd.            37.48

All Others                               37.48

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 14 พ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
1 USITC เปิดการไต่สวน 07 เม.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-07/pdf/2020-07207.pdf
2 DOC เปิดการไต่สวน 24 เม.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-24/pdf/2020-08758.pdf
3 USITC ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น 21 พ.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-21/pdf/2020-10938.pdf
4 DOC ประกาศผลส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น 03 พ.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-03/pdf/2020-24296.pdf
5 DOC ประกาศผลส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด 25 มี.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-03-25/pdf/2021-06191.pdf
6 USITC ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายชั้นที่สุด 14 พ.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-05-14/pdf/2021-10165.pdf
7 DOC ประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) 14 พ.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-05-14/pdf/2021-10238.pdf
8 DOC เปิดโอกาสให้ทบทวนการเก็บอากร AD ประจำปี 02 พ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th