รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2215

พิกัดศุลกากร : 4011.10.10.10, 4011.10.10.20, 4011.10.10.30, 4011.10.10.40, 4011.10.10.50, 4011.10.10.60, 4011.10.10.70, 4011.10.50.00, 4011.20.10.05, 4011.20.50.10, 4011.90.10.10, 4011.90.10.50, 4011.90.20.10, 4011.90.20.50, 4011.90.80.10, 4011.90.80.50, 8708.70.45.30, 8708.70.45.46, 8708.70.45.48, 8708.70.45.80, 8708.70.60.30, 8708.70.60.45, 8708.70.60.60

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

DOC ประกาศผลการไต่สวนการทุ่มตลาดเบื้องต้น (Preliminary Determination)

Dumpimg Rate: 13.25% - 22.21%

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 USITC เปิดการไต่สวน 19 พ.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-19/pdf/2020-10669.pdf
2 DOC ขยายกำหนดการเปิดการไต่สวน 28 พ.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-28/pdf/2020-11451.pdf
3 USITC ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น 22 ก.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-22/pdf/2020-15889.pdf
4 DOC ขยายเวลาการประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น 16 ต.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-10-16/pdf/2020-22958.pdf
5 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น 06 ม.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-01-06/pdf/2020-29300.pdf
6 USITC แจ้งกำหนดการ Final Phrase 29 ม.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-01-29/pdf/2021-01983.pdf
7 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด 27 พ.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-05-27/pdf/2021-11264.pdf
8 USITC ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายชั้นที่สุด 16 ก.ค 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-16/pdf/2021-15108.pdf
9 DOC ประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) 19 ก.ค 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-19/pdf/2021-15270.pdf
10 การทบทวนประจำปี ครั้งที่ 1 (2021-2022)
10.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดทบทวน 01 ก.ค 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-01/pdf/2022-14126.pdf
10.2 DOC ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี การใช้มาตรการ AD สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก จากไทย 06 ก.ย. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-09-06/pdf/2022-19195.pdf
10.3 DOC ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี การใช้มาตรการ AD สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก จากไทย 02 ก.พ. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-02/pdf/2023-02162.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th