รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : AD
สินค้าวัสดุที่ใช้ในการเชื่อม (Welding Material)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้าวัสดุที่ใช้ในการเชื่อม (Welding Material)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : AD2229

พิกัดศุลกากร : 7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00, 7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99 และ 8311.90.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

ไทยได้รับยกเว้นการเรียกเก็บอากรสำหรับสินค้า Non-Core Steel Welding Wire

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ไทยถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตราร้อยละ 36.11 สำหรับสินค้า Stainless Steel Welding Rod 308 Coated with Flux เป็นระยะเวลา 5 ปี 

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 20 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 19 ส.ค. 2570
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 18 มี.ค. 2564
2 ประกาศใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 120 วัน 22 เม.ย. 2565 ไทยจะถูกเรียกเก็บอากรชั่วคราวในอัตราร้อยละ 36.11 สำหรับสินค้า Stainless Steel Welding Rod 308 Coated with Flux ที่นำเข้าจากไทย แต่ไม่ถูกเรียกเก็บอากรชั่วคราวสำหรับสินค้า Non-Core Steel Welding Wire โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
3 การประชุมหารือ (Public Consultation) 11 ก.ค 2565 จะมีการประชุมหารือ (Public Consultation) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://www.trav.gov.vn/ และดำเนินการส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
4 ร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด 27 ก.ค 2565 ไทยจะถูกเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 36.11 สำหรับสินค้า Stainless Steel Welding Rod 308 Coated with Flux ที่นำเข้าจากไทย แต่ไม่ถูกเรียกเก็บอากรสำหรับสินค้า Non-Core Steel Welding Wire เนื่องจากปริมาณการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.85 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 3 ของปริมาณการนำเข้าสินค้าทั้งหมดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อคิดเห็นต่อร่างผลการไต่สวนฯ ฉบับดังกล่าวเป็นภาษาเวียดนามถึงกรมคุ้มครองทางการค้าฯ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. (เวลา ณ กรุงฮานอย)
5 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 20 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2570 ไทยถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 36.11 สำหรับสินค้า Stainless Steel Welding Rod 308 Coated with Flux แต่ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บอากรสำหรับสินค้า Non-Core Steel Welding Wire ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th