รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
ตะปู
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ตะปู
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2233

พิกัดศุลกากร : 7317.00.55, 7317.00.65, 7317.00.75

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 USITC เปิดการไต่สวนด้านความเสียหาย 07 ม.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-07/pdf/2022-00085.pdf
2 DOC เปิดไต่สวนด้านส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 26 ม.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-26/pdf/2022-01494.pdf
3 USITC ประกาศผลความเสียหายเบื้องต้น 18 ก.พ. 2565 https://www.govinfo.
4 DOC แจ้งเลื่อนวันประกาศผลชั้นต้น 20 พ.ค. 2565 https://www.thaitr.go.th/storage/announcements/peoy5C9agmNrXgWZLDbNEeQglRFGHatSHWCP8W21.pdf
5 USITC ประกาศแจ้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) 21 มิ.ย. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-06-21/pdf/2022-12953.pdf
6 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น 04 ส.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2022-08-04/2022-16720
7 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด 23 ธ.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-12-23/pdf/2022-28017.pdf
8 USITC ประกาศผลการพิจารณาชั้นที่สุดในส่วนของความเสียหาย 10 ก.พ. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-10/pdf/2023-02833.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th