รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
กระดาษ (Testliner Board)
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : กระดาษ (Testliner Board)
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : SG2008

พิกัดศุลกากร : 4805.24.00, 4805.25.10 และ 4805.25.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ปีที่ 1 อัตราอากร 986.50 เปโซ/ตัน (ตั้งแต่ 12 มิ.ย. 59 – 13 มิ.ย. 60)

ปีที่ 2 อัตราอากร 937.17 เปโซ/ตัน (ตั้งแต่ 14 มิ.ย. 60 – 15 มิ.ย. 61)

ปีที่ 3 อัตราอากร 890.31 เปโซ/ตัน (ตั้งแต่ 16 มิ.ย. 61 – 17 มิ.ย. 62)

ปีที่ 4 อัตราอากร 845.80 เปโซ/ตัน (ตั้งแต่ 18 มิ.ย. 62 – 20 มิ.ย. 63)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 12 มิ.ย. 2559
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 20 มิ.ย. 2563
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 16 พ.ย. 2552
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 16 ก.ย. 2553
3 ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการไปอีก 3 ปี 29 พ.ย. 2556
4 ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการไปอีก 4 ปี 12 มิ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2563 มาตรการหมดอายุ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th