รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
สินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบเครื่องซักผ้าบางรายการ
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : สินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบเครื่องซักผ้าบางรายการ
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : SG2017

พิกัดศุลกากร : 845011, 845020, 845090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 05 มิ.ย. 2560 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-06-13/pdf/2017-12160.pdf
2 ผลการไต่สวน 22 ม.ค. 2561 https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/fs/201%20FactSheet.pdf
3 ผลการไต่สวน (เพิ่มเติม) 23 ม.ค. 2561 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-facilitate-positive-adjustment-competition-imports-large-residential-washers/
4 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการต่อไป
4.1 เปิดการทบทวนฯ 12 ส.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-12/pdf/2020-17615.pdf
4.2 USITC ประกาศผลการทบทวนฯ ให้ใช่้มาตรการต่อไปอีก 2 ปี 14 ธ.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-14/pdf/2020-27380.pdf
4.3 Presidential Proclamation ให้ใช่้มาตรการต่อไปอีก 2 ปี 14 ม.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-01-21/pdf/2021-01466.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th