รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : SG2018

พิกัดศุลกากร : 850131, 850161, 850720, 854140

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 17 พ.ค. 2560 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-06-01/pdf/2017-11013.pdf
2 ผลการไต่สวน 07 ก.พ. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-01-25/pdf/2018-01592.pdf
2.1 ปรับเงื่อนไขการบังคับใช้มาตรการ 10 ต.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-10-16/pdf/2020-23108.pdf
3 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการต่อไป
3.1 USITC ประกาศเปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการต่อไป 12 ก.ย. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-12/pdf/2021-17190.pdf
3.2 ประธานาธิบดีประกาศผลการทบทวนการใช้มาตรการ 09 ก.พ. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-09/pdf/2022-02906.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th