รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
Certain semi-finished and finished products of alloy and non-alloy steel
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Certain semi-finished and finished products of alloy and non-alloy steel
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : SG2073

พิกัดศุลกากร : 7207.11.00, 7207.19.00, 7207.20.29, 7207.20.99, 7224.90.00, 7213.10.10, 7213.10.90, 7213.91.20, 7214.20.31, 7214.20.41, 7227.90.00, 7228.30.10 และ 9811.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

Semi-finished products of alloy and non-alloy steel

ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 15.3 (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 63 – 21 มี.ค. 64)

ปีที่ 2 อัตราร้อยละ 13.3 (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 64 – 21 มี.ค. 65)

ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 11.3 (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 65 – 21 มี.ค. 66)

และตั้งแต่ 22 มี.ค. 66 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 0 หากไม่มีการขยายระยะเวลา

Finished products of alloy and non-alloy steel

ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 9.4 (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 63 – 21 มี.ค. 64)

ปีที่ 2 อัตราร้อยละ 7.9 (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 64 – 21 มี.ค. 65)

ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 6.4 (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 65 – 21 มี.ค. 66)

และตั้งแต่ 22 มี.ค. 66 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 0 หากไม่มีการขยายระยะเวลา

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 22 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 21 มี.ค. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนทบทวนการบังคับใช้มาตรการปกป้อง 22 ส.ค. 2562
2 ผลการทบทวน (ไทยถูกใช้มาตรการปกป้อง) 22 มี.ค. 2563 21 มี.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th