รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

มาตรการ : SG
พรมปูพื้น (Carpets and Other Textile Floor Coverings) (ไทยได้รับการยกเว้นจากการใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : พรมปูพื้น (Carpets and Other Textile Floor Coverings) (ไทยได้รับการยกเว้นจากการใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2074

พิกัดศุลกากร : 5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10, 5703.30.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92 และ 5705.00.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 10 มิ.ย. 2563
2 ประกาศร่างผลชั้นที่สุด 24 ก.ย. 2563 ตามข้อมูลใน Final Report ประเทศไทยได้รับการยกเว้น
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 17 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2567 ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com